Anrika Bergsskolan i Filipstad får sin första kvinnliga Rektor

 

Maria Lindh blir ny t.f. Rektor på Bergsskolan i Filipstad, vars studenter sedan många år är uppskattade medarbetare, chefer och ledare inom gruv-, infrastruktur- och stålföretagen i Sverige. Maria blir den första kvinnliga rektorn under skolans 194 åriga historia.

 

Bergsskolan verkar i starkt traditionella branscher där företagen ofta kännetecknas av lång erfarenhet och starka företagskulturer, och vi vill vara med i det pågående förändringsarbete där förutsättningar skapas för att stärka mångfalden i våra företag.

”Vi vet att diversifierade grupper av människor blir mer innovativa och mer kreativa, och att detta är grunden för att våra företag ska kunna växa som lärande organisationer. Och vi är övertygade om att Maria kommer tillföra Bergsskolan nya perspektiv som underlättar för oss att bli en del av detta förändringsarbete.” säger Jörgen Andersson, VD för Bergsskolan.

Maria Lindh har egen erfarenhet av stålindustrin som tidigare chef för materialteknik på Uddeholms AB i Hagfors. Hon läste själv på Bergsskolan i början på 2000-talet med inriktning Stål- och Verkstadsteknik.

 

 

Från och med hösten 2024 kommer studenter på yrkeshögskolan Bergsskolan att kunna gå vidare och fortsätta studera kurser på avancerad nivå vid Örebro universitet.  (dec 2023)                  

Idag har en samsyn uppnåtts som möjliggör för studerande på yrkeshögskolan Bergsskolan i Filipstad att fortsätta vid Örebro universitet.

Detta innebär att studenter som, efter att de läst tredje året på ingenjörsprogrammet Bergsskoleingenjör Berg- och anläggningsteknik, vid avklarade studier och examen kan fortsätta på Örebro universitet och studera korta kurser på avancerad nivå inom AI och cybersäkerhet (s.k. SMARTER-kurser). Det enda som krävs är att studenterna kompletterar utbildningen med två externa programmeringskurser.

Den programmering studenterna kommer att läsa är grundläggande programmering och objektorienterad programmering. Vid Örebro universitet ges dessa i kursen Programmeringsteknik, 15 hp, som går på halvfart under sista delen av höstterminen respektive första delen av vårterminen. Studenterna som är intresserade av att läsa vidare på Örebro universitet kommer att läsa dessa två kurser under det sista året på Bergsskolan. Det innebär att studenterna är behöriga att, efter tre år på Bergsskolan, söka till kurser inom SMARTER-projektet på avancerad nivå vid Örebro universitet.

 • Det här är mycket positivt för Bergsskolan och ytterligare ett starkt kvitto på att våra utbildningar håller hög kvalitet och är attraktiva både för näringslivet och akademin.

Det är också mycket glädjande att vi fortsätter arbetet att möjliggöra vidare studier från yrkeshögskola till universitet. Tidigare har Bergsskolan gjort klart med ett masterspår till KTH för ingenjörerna på metallutbildningen och ett masterspår till LTU för ingenjörerna på bergutbildningen, säger Jan Håkanson, rektor på Bergsskolan.

Myndigheten för yrkeshögskolan har, tillsammans med Sveriges Universitets- och högskoleförbund (SUHF), arbetat i flera år för att öka rörligheten mellan yrkeshögskolan och högskolan. Nu finns två utbildningar i Sverige inom yrkeshögskolan som har möjlighet till masterspår efter 3 år. Båda finns på Bergsskolan i Filipstad i Värmland.

Alltsedan Bergsskolan bildades år 1830 har samarbete mellan olika lärosäten förekommit på många sätt.

I samarbete mellan akademi och industri har Örebro universitet etablerat det nationella utbildningsinitiativet SMARTER, med mål att säkerställa tillförsel av kunskap inom AI och autonoma system. SMARTER leds av universitetets starka forskningsmiljö Centrum för tillämpade autonoma sensorsystem (AASS) och sker i samverkan med Högskolan i Skövde och Jönköping University. Kurserna, som är på avancerad nivå, riktar sig till yrkesverksamma och är kostnadsfria. Kurserna syftar till att lösa verkliga problem och hitta nya tillämpningar inom många applikationsområden, inklusive gruv- och bergindustrin,hjälp av artificiell intelligens, AI-teknik.

Lotta Sartz är projektledare vid Örebro universitet och har deltagit i arbetet med att möjliggöra en övergång mellan Bergsskolan och Örebro universitet.

”Den forskning som sker på Örebro universitet är relevant för gruvindustrin inom många olika områden, inte minst forskning inom AI och hur AI-drivna system kan optimera verksamheten, förbättra säkerheten och öka hållbarheten”, säger Lotta Sartz.

Efter studier på Bergskolans tekniker- eller ingenjörsprogram kan man bland annat få jobb i gruv- eller bergmaterialindustrin.

Gruvindustrin:

Sverige står för 93% av all järnmalm som produceras inom EU, och en av de främsta producenterna även av övriga basmetaller. 2020 blev det mest produktiva året någonsin för den svenska gruvbranschen med cirka 87,9 miljoner ton producerad malm. En ökning med 2 procent från det tidigare rekordåret 2019. Gruvindustrin behöver rekrytera fler medarbetare med hög kompetens för att möta den ökade efterfrågan på metaller och sällsynta jordartsmetaller.

Bergmaterialindustrin:

Bergmaterial är en oundgänglig lokal svensk råvara för samhällsbyggande. Bergmaterial är nödvändigt för en fungerande infrastruktur i form av vägar, järnvägar, hamnar och flygplatser och därmed för näringslivets utveckling och sysselsättning. Varje år produceras och levereras cirka 100 miljoner ton bergmaterial, vilket gör det till en av landets största industriprodukter. Sveriges bergmaterialindustrier, SBMI, är branschorganisationen för producenter och leverantörer av bergmaterial samt branschens underleverantörer.

–                     Det är mycket glädjande nyheter för branschen att det blir möjligt att läsa vidare på kurser på avancerad nivå vid Örebro universitet efter studier vid Bergsskolan, säger SBMIs vd Mårten Sohlman. Dels bidrar det till att göra Bergskolans ingenjörsutbildningar mer attraktiva för framtida studenter, och dels är det en fantastisk möjlighet för de som studerar på Bergsskolan idag, och funderar på att läsa vidare. Denna nya rörlighet mellan yrkeshögskolan och högskolan är något vi efterfrågat från industrin, och betyder mycket för branschens kompetensförsörjning.

För behörighet till de 13 SMARTER-kurserna krävs att följande tre kriterier är uppfyllda*.

 • Att intyg finns för examen från Bergsskoleingjör Berg- och anläggningsteknik vid Bergsskolan i Filipstad.
 • Att intyg finns att Programmeringsteknik, 15 hp, vid Örebro universitet eller motsvarande är avklarad.
 • Att intyg finns på avklarad kurs i Engelska B eller Engelska 6 eller godkänt TOEFL-test.

*Det är också rekommenderat att kurs i Linjär algebra är avklarad.

Frågor besvaras av Jan Håkanson, rektor Bergsskolan, tfn 0709-350 171

 

Jan Kruse tog examen från Bergsskolan i Filipstad 2022. Hans examensarbete har idag utsetts till Sveriges bästa examensarbete av Svemin, branschorganisationen för gruvor mineral och metallproducenter i Sverige.

Gruvhistorikern Jan Kruse, från Filipstad i Värmland, har under de senaste åren studerat på Bergsskolan. Han tog ut sin examen under 2022. Hans examensarbete inom ekonomisk geologi har idag utsetts till landets bästa examensarbete av branschorganisationen Svemin.

Jan Kruse är mycket intresserad av gruvornas mystik och dramatiska historia. På sin motorcykel far han runt i Filipstadstrakten med digitalkameran i ryggsäcken och dokumenterar det som finns kvar av intresse. Han ägnar stor del av sin fritid åt gruvstudier och är intresserad av det mesta som rör gruvor, hyttor och bruk.

Svemin premierar årligen ett eller flera examensarbeten som anknyter till och har betydelse för gruvbranschen. Exempelvis, men inte enbart, miljö, prospektering, malmgeologi, juridik, energi, klimat eller arbetsmiljö. Stipendiet från Janne Kempes Stipendiefond vänder sig till examensarbeten med tillämpning inom svensk gruv- och metallproducerande industri. En, eller flera, stipendiater tilldelas stipendiet som år 2023 är på totalt 100 000 kr.                                                                                               

Bedömningskommitténs motivering för bästa examensarbete lyder:

“Jan Kruse har på ett intressant sätt beskrivit Finnmossens gruvor och en malmkropp kallad Djupmalmen. Jans arbete visar på betydelsen av användande av historiskt material från prospektering och hur detta material kan ligga till grund för framtida prospektering. Arbetet innehåller både en historisk beskrivning av området samt en teknisk beskrivning av malmen, dess potentiella värde och brytbarhet. Det finns även rekommendationer för framtida prospektering, både av Djupmalmen och andra potentiellt intressanta områden i närheten. Det märks att Jan har ett stort intresse för gruvbrytning och dess historia, vilket gör detta arbete läsvärt och intressant inte bara för inbitna ”gruvmänniskor” utan även för en större publik.”

Studenter från universitet, högskolor och yrkeshögskolor i Sverige som skrivit sitt examensarbete, kandidat- eller masteruppsats, eller licentiat- eller doktorsavhandling med anknytning till ovan nämnda områden som blivit färdigt och godkänt under 2021 eller 2022 kunde delta med sina inskickade arbeten. Bedömning gjordes av en nomineringskommitté med representanter från Svemins medlemsföretag.

I bedömningskommittén ingick dr Jesper Hedin, Svemin, samt dr Katarina Nilsson, Svemin, utsedda av Svemins prospekteringskommitté. Jan Kruse tar emot stipendiet för bästa examensarbete på 30 000 kr i samband med Svemins Höstmöte 2023.

Handledare för Jan Kruse var professor Rob Hellingwerf, lärare på Bergsskolan.

 

 

Från och med hösten 2024 kommer studenter på yrkeshögskolan Bergsskolan att kunna fortsätta studera vid Luleå tekniska universitet, LTU. En gemensam samsyn som innebär att det för andra gången i Sverige blir möjligt för yrkesutbildade att gå vidare och studera till en akademisk masterexamen.                                                                                                                                      

Idag har en samsyn uppnåtts som möjliggör för studerande på yrkeshögskolan Bergsskolan i Filipstad att fortsätta vid Luleå tekniska universitet, LTU.

Detta innebär att studenter som, efter att de läst tredje året på ingenjörsprogrammet Bergsskoleingenjör Berg- och anläggningsteknik, vid avklarade studier och examen kan fortsätta på LTU och studera Masterprogrammet Väg och vattenbyggnad inriktning jord och bergbyggnad, vid LTU under ytterligare två år. Det enda som krävs är att studenterna kompletterar utbildningen med två externa matematikkurser.

De två matematikkurserna som studenterna kommer att läsa är två befintliga kurser inom civilingenjörsprogrammen exempelvis vid Karlstads universitet. Det är kurser inom analys, geometri och linjär algebra. Studenterna som är intresserade av att läsa vidare på LTU kommer att läsa dessa två kurser under det sista året på Bergsskolan. Det innebär att studenterna är behöriga att, efter tre år på Bergsskolan, söka till masterprogrammet på LTU.

-Det här är mycket positivt för Bergsskolan och ytterligare ett starkt kvitto på att våra utbildningar håller hög kvalitet och är attraktiva både för näringslivet och akademin.

– Det är också mycket glädjande att vi tidigare under terminen gjort klart med ett masterspår till KTH för ingenjörerna på metallutbildningen och nu är klara med ett masterspår till LTU för ingenjörerna på bergutbildningen, säger Jan Håkanson, rektor på Bergsskolan.

Myndigheten för yrkeshögskolan har, tillsammans med Sveriges Universitets- och högskoleförbund (SUHF), arbetat i flera år för att öka rörligheten mellan yrkeshögskolan och högskolan. Nu finns två utbildningar i Sverige inom yrkeshögskolan som har möjlighet till masterspår efter 3 år. Båda finns på Bergsskolan i Filipstad i Värmland.

Alltsedan Bergsskolan bildades år 1830 har samarbete mellan olika lärosätena förekommit på flera sätt. Bergsskolan och LTU har även tidigare samarbetat med utbildningar och några av de lärare som undervisar på Bergsskolan undervisar även på LTU. Arbetet för att möjliggöra samsynen mellan Bergsskolan och LTU har utgått ifrån en arbetsgrupp med professorer, utbildningsledare, rektorer och antagningsenheten från båda lärosätena som har sett över möjligheterna för vidare studier från Bergsskolan.

En av lärarna som undervisar på Bergsskolan inom Geoteknik och Markbyggnad är Hans Mattsson, biträdande professor vid LTU. Under förra veckan mötte Hans Mattsson studenter på ett av Bergsskolans ingenjörsprogram för att informera om de behörighetskrav som de behöver uppfylla för att studera vidare på masterprogrammet, de två sista åren på civilingenjörsprogrammet på LTU.

– Den här samsynen är bra både för LTU och Bergsskolan. Det ger Bergsskoleingenjörerna även möjlighet att studera vidare. Vi på LTU är mycket glada för denna möjlighet att bredda rekryteringen till ett av våra masterprogram vid Luleå tekniska universitet, säger Hans Mattsson, biträdande professor på LTU.

Efter studier på Bergskolans tekniker- eller ingenjörsprogram kan man bland annat få jobb i gruv- eller bergmaterialindustrin.

Gruvindustrin:

Sverige står för 93% av all järnmalm som produceras inom EU, och en av de främsta producenterna även av övriga basmetaller. 2020 blev det mest produktiva året någonsin för den svenska gruvbranschen med cirka 87,9 miljoner ton producerad malm. En ökning med 2 procent från det tidigare rekordåret 2019. Gruvindustrin behöver rekrytera fler medarbetare med hög kompetens för att möta den ökade efterfrågan på metaller och sällsynta jordartsmetaller.

Bergmaterialindustrin:

Bergmaterial är en oundgänglig lokal svensk råvara för samhällsbyggande. Bergmaterial är nödvändigt för en fungerande infrastruktur i form av vägar, järnvägar, hamnar och flygplatser och därmed för näringslivets utveckling och sysselsättning. Varje år produceras och levereras cirka 100 miljoner ton bergmaterial, vilket gör det till en av landets största industriprodukter. Sveriges bergmaterialindustrier, SBMI, är branschorganisationen för producenter och leverantörer av bergmaterial samt branschens underleverantörer.

–   Det är mycket glädjande nyheter för branschen att det blir möjligt att läsa vidare till Civilingenjör efter studier vid Bergsskolan, säger SBMIs vd Mårten Sohlman. Dels bidrar det till att göra Bergskolans ingenjörsutbildningar mer attraktiva för framtida studenter, och dels är det en fantastisk möjlighet för de som studerar på Bergsskolan idag, och funderar på att läsa vidare. Denna nya rörlighet mellan yrkeshögskolan och högskolan är något vi efterfrågat från industrin, och betyder mycket för branschens kompetensförsörjning.

För behörighet till Masterprogrammet Väg och vattenbyggnad inriktning jord och bergbyggnad på LTU (2år) krävs att följande fyra kriterier är uppfyllda.

 • Att intyg finns för examen från Bergsskoleingjör Berg- och anläggningsteknik vid Bergsskolan i Filipstad.
 • Att intyg finns att matematikkursen MAGA 52, Analys och geometri 7,5 Hp vid Karlstads universitet eller motsvarande är avklarad.
 • Att intyg finns att matematikkursen MAGA 53, Linjär algebra 7,5 Hp vid Karlstads universitet eller motsvarande är avklarad.
 • Att intyg finns på avklarad kurs i Engelska B eller Engelska 6 eller godkänt TOEFL-test.

Frågor besvaras av Jan Håkanson, rektor Bergsskolan, tfn 0709-350 171

Pressmeddelande från Bergsskolan (augusti 2020)

Bergsskolan återupptar konceptet med kompletterande förutbildning till  ingenjörsprogrammen. Beslutet fattades av Myndigheten för Yrkeshögskolan i början av augusti 2020. Basterminen startar 18  januari 2021. Det kommer att finnas 30 platser. De studerande läser då utvalda delar av matematik, fysik och kemi som läses på gymnasiets teknik- eller naturvetenskapliga program under 20 veckor.

Vid avklarade studier på Bergsskolans bastermin medför detta en garanterad plats på efterföljande ingenjörsprogram med start hösten 2021. Bergsskolan har blivit beviljade 15 platser till var och en av de två ingenjörsprogram som finns vid Bergsskolan i Filipstad. Samläsning kommer att ske mellan de två kompletterande förutbildningarna, men också specifika föreläsningar och räkneövningar som är riktade mot Bergsskoleingenjör Berg- och anläggningsteknik respektive Bergsskoleingenjör Metall- och verkstadsteknik.

Ansökningstiden Bergsskolans basterminer kommer att vara mellan 1 september och 31 oktober 2020 på Bergsskolans hemsida. För att komma in kvävs grundläggande behörighet.

 

 

Från och med hösten 2023 kommer studenter på yrkeshögskolan Bergsskolan att kunna fortsätta studera vid Kungliga Tekniska högskolan, KTH. En historisk samsyn som innebär att det för första gången i Sverige blir möjligt för yrkesutbildade att gå vidare och studera till en akademisk masterexamen.                                                                                                                                      

Idag har en samsyn uppnåtts som möjliggör för studerande på yrkeshögskolan Bergsskolan att fortsätta vid Kungliga Tekniska högskolan, KTH.

Detta innebär att studenter som, efter att de läst tredje året på ingenjörsprogrammet Bergsskoleingenjör Metall- och verkstadsteknik, vid avklarade studier och examen kan fortsätta på KTH och studera Masterprogrammet Teknisk materialvetenskap under ytterligare två år. Det enda som krävs är att studenterna kompletterar utbildningen med två externa kurser.

En av de två kurserna som studenterna kommer att läsa är en idag befintlig kurs i matematik inom civilingenjörsprogrammen vid Karlstads universitet. Studenterna som är intresserade av att läsa vidare på KTH har precis har blivit antagna till matematikkursen som startar i november. Den andra kursen ”Programmering och simuleringar med industriella tillämpningar” är ny och framtagen i ett samarbete mellan KTH och Bergsskolan och kommer att ges i januari. Kursen kommer att genomföras inom ramen för den sista praktikkursen vid Bergsskolan. Det innebär att studenterna är behöriga att, efter tre år på Bergsskolan, söka till masterprogrammet på KTH.

 • Det här är mycket positivt för Bergsskolan och ytterligare ett starkt kvitto på att våra utbildningar håller hög kvalitet och är attraktiva både för näringslivet och akademin. Det är också en spännande öppning när det gäller validering mellan olika lärosäten inom yrkeshögskolor, högskolor och universitet, säger Jan Håkanson, rektor på Bergsskolan.

Myndigheten för yrkeshögskolan har, tillsammans med Sveriges Universitets- och högskoleförbund (SUHF), arbetat i flera år för att öka rörligheten mellan yrkeshögskolan och högskolan.

 • Det är oerhört glädjande att det nu finns ett konkret exempel där studerande på yrkeshögskolan kan studera vidare på högskolan på avancerad nivå utan att börja om från början. Vi hoppas att få se fler samarbeten av det här slaget, säger Christer Bergqvist, ställföreträdande generaldirektör, Myndigheten för yrkeshögskolan.

Alltsedan KTH grundades år 1827 och Bergsskolan år 1830 har samarbete mellan lärosätena förekommit på flera sätt. Men sedan starten har KTH haft en mer teoretisk prägel medan Bergsskolan antagit en mer praktisk inriktning. En skiljelinje som nu, till viss del, kommer att elimineras:

 • Dagens beslut innebär att praktik och teori nu smälter samman i en utbildning som är väl anpassad för framtidens arbetsmarknad. Det ser vi som en väldigt positiv utveckling, säger Gert Nilson, teknisk direktör på Jernkontoret.

Arbetet för att möjliggöra samarbetet mellan Bergsskolan och KTH har utgått ifrån en arbetsgrupp med professorer och rektorer från båda lärosätena som har sett över möjligheterna för vidare studier från Bergsskolan.

– Vi på KTH är mycket glada för denna möjlighet att bredda rekryteringen till vårt masterprogram, säger Joakim Odqvist, professor och ansvarig för masterprogrammet i Teknisk materialvetenskap på KTH.

En pressträff hölls på Bergsskolan i Filipstad, måndag 17 oktober kl. 13.30 i Bergsskolans aula. Vid pressträffen medverkade Pär Jönsson, professor och skolchef KTH, Jan Håkanson rektor Bergsskolan, Jörgen Andersson tekn. Dr i materialvetenskap och Sune Jansson tekn. Dr i processmetallurgi. På plats finns också studenter och personal på Bergsskolan.

Ansökan till Bergsskolans utbildningsprogram är öppen 1 februari-30 maj på Bergsskolans webbplats: www.bergsskolan.se

Frågor besvaras av Jan Håkanson, rektor Bergsskolan, tfn 0709-350 171

För behörighet till Masterprogrammet Teknisk materialvetenskap på KTH (2år) krävs att följande fyra kriterier är uppfyllda.

 • Att intyg finns för examen från Bergsskoleingenjör Metall- och verkstadsteknik vid Bergsskolan i Filipstad.
 • Att intyg finns att ytterligare en matematikkurs 7,5 hp är avklarad, exempelvis MAGA52 vid Karlstads universitet eller motsvarande.
 • Att intyg finns att kursen Programmering och simuleringar med industriella tillämpningar är avklarad inom ramen för praktikkurs vid Bergsskolan.
 • Att intyg finns för avklarad kurs i Engelska B/Engelska 6 eller motsvarande.

Pressmeddelande från Bergsskolan (augusti 2020)

Bergsskolan återupptar konceptet med kompletterande förutbildning till  ingenjörsprogrammen. Beslutet fattades av Myndigheten för Yrkeshögskolan i början av augusti 2020. Basterminen startar 18  januari 2021. Det kommer att finnas 30 platser. De studerande läser då utvalda delar av matematik, fysik och kemi som läses på gymnasiets teknik- eller naturvetenskapliga program under 20 veckor.

Vid avklarade studier på Bergsskolans bastermin medför detta en garanterad plats på efterföljande ingenjörsprogram med start hösten 2021. Bergsskolan har blivit beviljade 15 platser till var och en av de två ingenjörsprogram som finns vid Bergsskolan i Filipstad. Samläsning kommer att ske mellan de två kompletterande förutbildningarna, men också specifika föreläsningar och räkneövningar som är riktade mot Bergsskoleingenjör Berg- och anläggningsteknik respektive Bergsskoleingenjör Metall- och verkstadsteknik.

Ansökningstiden Bergsskolans basterminer kommer att vara mellan 1 september och 31 oktober 2020 på Bergsskolans hemsida. För att komma in kvävs grundläggande behörighet.

Högt söktryck till utbildningar på Bergsskolan

Pressmeddelande från Bergsskolan (maj 2020)

Det är många som sökt till Bergsskolans utbildningar. Till de två teknikerprogrammen och de två ingenjörsprogrammen har det hade det vid ordinarie ansökningstid fram till 16 maj kommit in 178 ansökningar till de 100 platser som finns till hösten.

Fördelningen ser ut enligt nedan. Den första siffran anger hur många som sökt totalt och den andra siffran anger antalet sökande i första hand.

                                                                                       Sökande                      Sökande i 1:a hand

Bergsskoletekniker Berg- och anläggningsindustri            58                                              34

Bergsskoletekniker Metall- och verkstadsindustri              56                                              35

Bergsskoleingenjör Berg- och anläggningteknik                35                                              25

Bergsskoleingenjör Metall- och verkstadsteknik                29                                             16

Nu påbörjas granskning av behörighet. De sökande som nu går på gymnasiet eller komvux och de som inte har alla handlingar inlämnade har nu fram till 15 juni på sig att skicka in de betyg eller ansökningshandlingar om reell kompetens som ännu inte är inlämnade. Besked om antagning kommer 30 juni. De som blir antagna ska sedan tacka JA till platsen senast 24 juli. Därefter startar eventuell reservantagning fram till terminens början. Bergsskolans utbildningar startar 24 augusti kl. 10.00                      

Bergsskolan ansöker om att få fler platser till hösten

I Coronatider har Myndigheten för yrkeshögskolan öppnat upp för möjligheten att ta emot fler studerande på redan beviljade program till hösten 2020. Bergsskolan har beslutat att ansöka om fler platser till hösten då det finns många sökande.

Bergsskolan har ansökt om ytterligare 7 platser till vart och ett av de två teknikerprogrammen och därför nu öppnat möjligheten för sen antagning fram till 15 juni. De som sökt i ordinarie antagningsomgång 1 februari-15 maj, och är behöriga, kommer att antas först. Om det finns platser kvar kommer de som nu söker mellan 16 maj-15 juni att antas i den ordning de har sökt.

Bergsskolan förlänger ansökningstiden

Bergsskolan har ansökt om att få fler platser genom den nya satsning som myndigheten för yrkeshögskolan gjort nu till hösten på grund av att Coronapandemin slagit hårt och gjort flera personer arbetslösa. För att förbereda för ett positivt besked kommer Bergsskolan att förlänga ansökningstiden. I första hand från 15 maj till 15 juni.

Bergsskolan kommer inte att ansöka om utökade platser på de två ingenjörsprogrammen. Här gör vi bedömningen att vi i första hand vill fylla de platser vi redan är tilldelade. Här kommer vi också att utöka ansökningstiden, i första hand med en månad för att möjliggöra för sena ansökningar så vi kommer upp till 25 behöriga studerande på varje ingenjörsprogram. De som har sökt i ordinarie antagningsomgång före 15 maj kommer att antas först, på betyg, precis som vanligt. De som söker mellan 16 maj och 15 juni kommer, om de är behöriga, att antas i kronologiskt ordning upp till 25 studieplatser.

Bergsskolan startar kvinnligt nätverk

Pressmeddelande från Bergsskolan i Filipstad (februari 2020)

Bergsskolan startade tisdag 25 februari 2020 ett nätverk för kvinnor som går Bergsskolans utbildningar. Namnet på nätverket är Bergsskole Q

Ett mål med nätverket är att förbereda sig för framtida ledarskap som kommer att vara ett av ledmotiven de närmaste terminerna. Nätverket kommer att verka för att möten sker mellan kvinnliga studerande på Bergsskolan och personer i ledande befattningar i näringslivet.

Ett andra mål är att stärka kontakten med de två nätverken Women in mining och Metallkvinnor som finns inom de branscher som utbildningarna vid Bergsskolan är knutna till.

Ett tredje mål är att öka andelen kvinnliga studerande på Bergsskolan. De kvinnliga studerande kommer att att resa ut till högstadie- och gymnasieskolor i Sverige och vara goda förebilder för dagens yngre kvinnliga elever som vill läsa vidare för att senare arbeta inom den svenska berg-, anläggnings- eller stålindustrin.

Välkommen till Hennickehammars herrgård på tisdag 25/2 kl. 12.30.

Kontaktperson: Jan Håkanson, Rektor Bergsskolan tfn: 0709 350 171

Bergsskolan fördjupar samarbetet med hundcampus Hällefors

Pressmeddelande från Bergsskolan i Filipstad (februari 2020)

Det positiva beskedet från Myndigheten för Yrkeshögskolan (YH-myndigheten) att Bergsskolan får möjlighet att starta nya ingenjörs- och teknikerutbildningar gav startsignalen till planeringen av ett fördjupat samarbete mellan Bergsskolan och Hundcampus i Hällefors.

Viktiga samhällsbehov och stora utmaningar

Sedan tidigare har vi samarbetat kring sök efter mineral, odetonerade sprängmedel (s.k. dolor) och miljögifter. Detta är några exempel på problem och utmaningar där Bergsskolan och Hundcampus kan bidra med ny kunskap och ny kompetens. Ett nytt område som diskuterats är möjligheten att använda specialutbildade sökhundar för tidig detektering av gasläckage i stora industrianläggningar.

Unika utvecklingsmöjligheter

Genom att kombinera våra olika specialistkompetenser, erfarenheter och nätverk ser vi helt unika möjligheter att utveckla metoder och att utbilda professionella team (hund och hundförare) för s.k. specialsök, som har en direkt koppling till och som är av stor relevans för såväl de branscher som Bergsskolan har ett etablerat samarbete med, som samhället i stort.

Med vår lokalisering i västra Bergslagen har vi en naturlig koppling till de naturtillgångar som finns i regionen, men också många industriområden som är belastade av tidigare utsläpp och deponier av miljöskadliga ämnen. Hundcampus har redan tagit viktiga steg i att bygga upp en innovativ tränings- och testmiljö i sitt campus i Hällefors. En anläggning som kan kompletteras med tränings- och demonstrationsmiljöer utomhus. Hundcampus har bl.a. lagt några sökbanor med utplacerade industrimineral, och vi har diskuterat möjligheterna att använda befintliga miljöer som t ex Gåsgruvan (för att utveckla och utbilda om sökmetoder för odetonerade sprängmedel) och nedlagda industriområden i regionen.

-Vi ser i intressanta möjligheter för Bergsskolan där studenterna under studietiden nu även kan få utbilda sig och sina hundar i de helt nya kurserna i specialsök av utvalda mineraler, gasläckor i industrimiljö, miljögifter mm., säger Jan Håkanson, Rektor på Bergsskolan.

Rekryteringsstödjande effekter

Från Bergsskolans sida vet vi att många av våra studenter har ett stort hundintresse, många inflyttande studenter försöker även ta med sig sina hundar under utbildningen. Ett fördjupat samarbete med Hundcampus kommer att ge våra nya studenter en helt unik möjlighet att få kontakt med den specialistkompetens som finns på Hundcampus. Kontakter som kan resultera i att de skaffar sig industrirelevanta insikter och kunskaper som främjar studenterna personligen och som vi vet uppskattas av industrin. Vi bedömer att samarbetet kan stödja rekryteringen till de nya yrkeshögskoleprogrammen och således industrins möjligheter att på några års sikt kunna anställa nya välutbildade medarbetare.

Lennart Wetterholm, föreståndare för Hundcampus Hällefors, med mångårig erfarenhet av metodutveckling och utbildning i specialsök med hund, bl.a. som chef för Försvarsmaktens hundenhet och utbildningen av Försvarets minhundar deltar på pressträffen. Övriga deltagre på pressträffen är Jörgen Andersson VD Bergsskolan Kompetensutveckling AB (BKU), Jan Håkanson, Rektor Bergsskolan, Rob Hellingwerf, professor i malmgeologi, Bergsskolan samt schäferhunden Jim från Hundcampus Hällefors. Jim är bland annat utbildad lavinhund, ID spårhund, räddningshund och laboratoriehund. 

Kontaktuppgifter

Lennart Wetterholm 073-909 45 46

Jan Håkanson 0709-350 171

Jörgen Andersson 073-027 74 70

Bergsskolan får full pott

Pressmeddelande från Bergsskolan i Filipstad (januari 2020)

Beslutet om de nya utbildningarna på Bergsskolan har kommit.

Myndigheten för yrkeshögskolan har idag beslutat att de utbildningar som Bergsskolan har ansökt om att få ge, får starta hösten 2020. Bergsskolan ändrar nu strukturen och blir åter sin egen huvudman. De utbildningar som åter kommer att ges på Bergsskolan i Filipstad med start hösten 2020 är:

 • Bergsskoletekniker Berg- och anläggningsindustri, 2 år
 • Bergsskoleingenjör Berg- och anläggningsteknik, 3 år
 • Bergsskoletekniker Metall och verkstadsindustri, 2 år
 • Bergsskoleingenjör Metall- och verkstadsteknik, 3 år

Ansökningstiden för de nya utbildningarna på Bergsskolan är mellan 1 februari och 15 maj. Ansökan görs via Bergsskolans hemsida där mer information om behörigheter och kurser finns. De nya utbildningarna startar 24 augusti 2020 på Bergsskolan.

Några av kurserna kommer att vara precis lika som idag och några kommer förändras så att ny forskning och nya metoder och tekniker lyfts fram i utbildningarna. Den största förändringen kommer att vara att vi nu precis som de första 170 åren i Bergsskolans historia kommer att ha praktik i utbildningarna.

De studerande kommer att under sin utbildning varva praktik och teori för att vara ännu mer förberedda för arbetslivet och bättre förstå den teori som våra kurser innehåller. De nya utbildningarna utgörs av 25 % praktik och 75 % teori. Bergsskolan startade år 1830 och har sedan dess bedrivit utbildningar för den svenska berg-, gruv-, mineral-, anläggnings-, metall- och verkstadsindustrin.

De nya utbildningarna kommer att ha sin tydliga grund i dagens utbildningar på Bergsskolan. Vi vet att Bergsskolan har ett mycket gott varumärke och att de som studerat på Bergsskolan får arbete i den bransch de utbildat sig för i mer än 94 %. De flesta av de övriga hade valt att byta bana i livet.

– Det är mycket glädjande att vi nu kan ta emot nya studerande på Bergsskolan. De kommer att ha en mycket god arbetsmarknad att se fram emot efter avslutade studier där praktik och teori har varvats, säger Jan Håkanson rektor på Bergsskolan.

Bergsskolan samarbetar med många företag. De företag Bergsskolan slutit samarbetsöverenskommelser med, angående praktik i de nya utbildningarna, är bland annat:

SMA Mineral, Persberg, NCC Industry AB, Umeå, Norkonsult AB, Göteborg, Metron miljökonsult, Göteborg, Sweco Civil AB, Karlstad, Sweco Civil AB, Falun, Voestalpine Precision Strip AB, Munkfors, Element materials Technology, Karlskoga, Björneborg Steel AB, Björneborg, Outokumpu, Degerfors, Skanska Industrial Solution, Göteborg, LKAB, Kiruna, Svappavaara och Malmberget, Tyréns AB, Stockholm, Thyréns AB Berg, Göteborg, Ovako, Hofors, Bjerking AB, Stockholm, LIFA AB, Falun, NCC Industry AB, Linköping och Solna, Wermlands Bergentreprenad, Karlstad, Boliden Mineral AB, Garpenberg, Håkanssons Sågblad, Åmål, Uddeholms AB, Hagfors, Ovako AB, Stockholm, Zinkgruvan mining, Askersund, Höganäs Sweden AB, Höganäs och Halmstad, Seco Tools AB, Fagersta, Kanthal AB, Hallstahammar, SSAB, Oxelösund, Strukton Rail, Stockholm, Swerock AB Stockholm, Uppsala, Västerås m.fl., Svensk kärnbränslehantering AB, Forsmark, Sandvik Materials Technology AB, Sandviken, Erasteel Kloster AB, Söderfors.

Välkomna till pressträff onsdag 8 januari kl. 14.00 på Bergsskolan i Filipstad så berättar vi mera.

Med vänliga hälsningar

Jan Håkanson

Rektor Bergsskolan

Tfn: 0709-350 171